Onze missie


Samen verantwoordelijk voor goed onderwijs
We geven leerlingen, in samenwerking met hun ouders, maximale mogelijkheden en kansen om zich te ontwikkelen tot sociale en democratische burgers, die in een snel veranderende maatschappij zelfstandig kunnen functioneren en flexibel kunnen inspelen op veranderingen. Iedere leerling mag zijn wie hij/zij is en worden wat hij/zij wil. Wij laten ons daarbij inspireren door de Katholieke identiteit.
 
Deze missie brengen we in de praktijk met onze kernwaarden en visie.

Onze kernwaarden


Op onze school handelen we uit gezamenlijke waarden, dit zijn:

- Professionaliteit; we handelen beredeneerd en doelgericht
- Verantwoordelijkheid; we dragen allemaal een steentje bij
- Respect; we zijn allemaal anders
- Betrokkenheid; we horen bij elkaar
- Veiligheid; we hebben oog, oor en hart voor elkaar​​​

Onze visie


Onderwijskundige visie

Leerlingen gaan naar school om te leren en zich te ontwikkelen. Wij vinden dat plezier hierbij voorop staat. Als leerlingen met plezier leren, ontwikkelen zij zich beter. Om dit te bevorderen, creëren we een rijke leeromgeving waarin leerlingen spelend kunnen leren en ontdekken. We stimuleren het leren van en met elkaar. We bieden maximale kansen voor ontwikkeling en het vergroten van kennis en vaardigheden. Binnen de grenzen van onze school, houden we ook rekening met eventuele specifieke onderwijsbehoeften, de achtergrond, capaciteiten, ontwikkeling en interesse van leerlingen.

Pedagogische visie

Ons uitgangspunt is dat een positief en veilig (leer)klimaat een belangrijke voorwaarde is om tot samen-spelen en samen-leren te komen. We zijn een Vreedzame School; een gemeenschap waarin iedereen (leerlingen, ouders en team) zich betrokken en verantwoordelijk voelt. We gaan op een positieve en respectvolle manier met elkaar om en staan open voor verschillen in pedagogische behoefte.

Visie op ouderbetrokkenheid

Een goede samenwerking tussen ouders en school vinden wij van belang omdat een ondersteunende thuissituatie invloed heeft op de leerprestaties van de leerling. Op onze school werken we graag samen met ouders aan:

                Pedagogisch partnerschap

Ouders zijn eindverantwoordelijk voor de opvoeding en school is eindverantwoordelijk voor het onderwijs.
De optimale ontwikkeling van de leerling staat hierbij centraal. Ouders zijn betrokken bij de school van hun kind en de school toont betrokkenheid bij de thuissituatie van de leerling.

                Didactisch partnerschap:

Het didactisch partnerschap is gericht op het ondersteunen van de leerling. We informeren ouders zo goed mogelijk over de ontwikkeling. Waar nodig worden ouders ingeschakeld bij het leerproces van hun kind.

                Democratisch partnerschap:

Het democratisch partnerschap is gericht op het informeel en formeel meedenken en meebeslissen van ouders met onze school. De MR is daarvoor het formele orgaan. Via bijeenkomsten en individuele gesprekken met ouders, willen we ook informeel op de hoogte blijven van de mening van de ouders en deze mening waar mogelijk meenemen in het beleid.

                Organisatorisch partnerschap:

De school vraagt inzet van ouders bij activiteiten die zonder hulp van ouders niet of onvoldoende gerealiseerd kunnen worden, bijvoorbeeld excursies, hoofdluiscontrole.