Levelwerk 


Alle leerlingen van onze school worden op een passend niveau uitgedaagd om tegemoet te komen aan hun onderwijsbehoeften. Aan leerlingen die structureel verdieping en verrijking nodig hebben, bieden wij de mogelijkheid om te werken met levelwerk. Aan de hand van vastgestelde criteria bepalen wij welke leerlingen in aanmerking komen om hieraan deel te nemen. Deze criteria zijn opgenomen in onze route levelwerk.

De leerlingen die deelnemen aan levelwerk werken wekelijks buiten de groep aan projecten uit de Pittige Plus Torens. Het ‘leren leren’ staat hierbij voorop.

In het leerproces van het levelwerk wordt een groot beroep gedaan op de creativiteit, verantwoordelijkheid, het kunnen samenwerken, nauwkeurigheid, het terug kijken op het eigen werk (reflectie) en de zelfstandigheid.
De leerlingen werken tijdens de level-uren aan hun eigen projecten en worden hierbij begeleid door een leerkracht.

Elk project wordt afgerond met een presentatie die de levelwerkleerling aan de eigen groep geeft. Zo worden de overige leerlingen uit de groep erbij betrokken.
Wanneer een presentatie zich daarvoor leent, worden ook ouders van de levelwerkleerling uitgenodigd om erbij aanwezig te zijn.
 

Levelwerk is niet vrijblijvend. Leerlingen die deelnemen worden op het rapport ook voor dit onderdeel beoordeeld.

Voordat een leerling begint met levelwerk is hierover contact geweest met de ouders van die leerling.
De groepsleerkracht is ook voor het levelwerk de contactpersoon, en hij/zij informeert de ouders over de vorderingen van hun zoon/dochter.